Integritetspolicy - Information om hantering av personuppgifter

Integritetspolicy – Information om hantering av personuppgifter 

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och Patientdatalagen (PDL) har jag en integritetspolicy som anger hur dina personuppgifter behandlas under tiden du har kontakt med mig. 
Jag / Livsresa Höga Kusten AB är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och mig. 

Ändamål och rättslig grund för behandling 
De personuppgifter som samlas in från dig är de som krävs för att kunna genomföra uppdraget och ge dig en god och säker vård. Genom bokning av tjänst samtycker du till att Livsresa Höga Kusten AB behandlar dina person- och faktureringsuppgifter. Personuppgifter som lämnas i samband med kontaktformuläret sparas för det syftet du fyllt i formuläret så att jag ska kunna kontakta dig i enlighet med din önskan.

Regler om journalföring
Som legitimerad psykolog och psykoterapeut är jag skyldig att föra patientjournal enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter vid utförande behandling, utredning och individuell rådgivning. Uppgifter om din vård hos mig dokumenteras i godkända system. Dessutom ställs det krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att jag ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som jag gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att jag anger vilken information som jag har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.

Lagringstid 
Personuppgifterna sparas inte längre än nödvändigt men så länge du är patient / kund hos mig kommer jag lagra dina personuppgifter. Dina journaluppgifter måste dock lagras i enlighet med bevarandekravet i Patientdatalagen och raderas tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen. För tjänster där inte patientjournallagen gäller, exempelvis kurser och allmän rådgivning, sparas anteckningarna i 10 år efter avslutat uppdrag, men kan makuleras tidigare om du så önskar. Bokföringsunderlag, t.ex. fakturor, sparas i 7 år enligt bokföringslagen.

Regler om sekretess och uppgiftsskyldighet 
För alla patientuppgifter gäller de regler om tystnadsplikt som följer av patientsäkerhetslagens bestämmelser. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det. I särskilda fall kan jag dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när uppenbar fara för patienten eller andra föreligger, när barn far illa eller när det gäller uppgifter som behövs för beslut i socialförsäkringsärende.

Google Analytics 
Tjänsten tillhandahålls av Google för att samla in anonym statistik över webbplatstrafiken. Kakor används för att känna igen en dator vid upprepade besök på en sida. Alla data lagras i Googles servrar. Läs mer om hur Google hanterar insamlade data. Om du inte vill ta del av Google Analytics kan du installera det här insticksprogrammet
Inga personuppgifter samlas in eller hanteras på mig och jag har inte tillgång till de personuppgifter som hanteras av tredje part enligt ovan.

Dina rättigheter 
Du har alltid rätt att ta tillbaka samtycket till personuppgiftsbehandling utan att återtagandet påverkar lagligheten av den behandling som skett dessförinnan.
Dessutom har du rätt att ta del av de uppgifter som finns i dina journaler
Du kan, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, begära att de uppgifter jag har om dig rättas, tas bort eller att dess användning begränsas genom att kontakta mig. 
Du kan även ha rätt till skadestånd om dina personuppgifter i patientjournalen skulle behandlas i strid med reglerna i Patientdatalagen. 
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande min/Livsresa Höga Kusten ABs behandling av dina personuppgifter.