Kognitiv beteendeterapi

KBT_page1&Boka_tid

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en praktiskt inriktad och lösningsorienterad terapimetod som syftar till att förklara ens människas synligt beteende som är problematiskt i den nuvarande livssituationen och hitta alternativa strategier som leder till mer välbefinnande och livskvalitet.

KBT utvecklades som en parallell strömning till psykoanalys och psykodynamiska koncept och har sin början i den experimentella psykologin. Fokusen la då på att förstå hur beteende inlärs medan processer som sker på människans insida var av mindre intresse. Detta förändrades med den s.k. kognitiva revolutionen på 1960- och 1970-talet. Många välkända forskare från denna era (bland dem Aaron Beck) betonade vikten av tankeprocesser för att förklara människors beteende och beskrev metoder för att ändra tankemönster som fick sitt intåg i terapin. Men utvecklingen fortsatt och på 2000-talet började den s.k. tredje vågen inom KBT som vi befinner oss i fram tills idag.

KBT_page1&Boka_tid

Koncept som acceptans och mindfulness integrerades och kompletterar klassiska metoder. Syftet är inte längre bara att förändra tankescheman utan att utveckla ett alternativt förhållningssätt till tankar, känslor och upplevelser. Behandlingen av känslor har fått en större vikt, liksom biografiska erfarenheter som ligger till grund för tankescheman, känslor eller beteenden i nuet. Korrigerande erfarenheter, särskilt relationella, anses vara ett viktigt medel till förändring och läkning.

I terapin använder jag både klassiska kognitiva och beteendeinriktade interventioner och ”nyare” mindfulness- och upplevelsebaserade tekniker vilka dock anpassas efter din problematik, terapiplanen och dina behov. 

Det finns stabil evidens att KBT ger goda resultat vid depression och nedstämdhet, ångesttillstånd som fobier och paniksyndrom, tvångssyndrom, stressrelaterade syndrom, somatoforma syndrom/hälsoångest, ätstörningar, sömnproblem, sexuella funktionsnedsättningar, alkohol- och tobaksavvänjning, AD(H)D, men också hantering av symtom i samband med en schizofreni eller annan psykotisk störning eller bipolär sjukdom mm. För att terapin ska ha effekt är det som händer mellan sessionerna minst lika viktigt som det som händer under sessionerna. KBT förutsätter beredskapen att jobba aktivt på sina problem och mot sina mål mellan sessionerna och hemuppgifter är en viktig del i behandlingen.

Individuell och gruppterapi

Hos mig har du möjlighet att göra individuell och gruppterapi. Det måste inte vara antingen eller, utan gruppterapin kan vara ett komplement till våra enskilda samtal. Vi börjar dock mest individuellt och kommer gemensamt överens vilket behandlingssätt som passar dig, liksom hur ofta vi ska träffas, hur vi ska träffas (fysiskt på mottagning eller via video) och vad terapin ska handla om. Här kan du läsa mer hur behandlingen går till.

För gruppterapin är olika format möjliga beroende på behov och målsättning. Jag erbjuder både diagnosspecifika och diagnos- och problemövergripande grupper. En grupp sätts samman av 4–8 personer av olika kön, i olika åldrar, som inte känner varandra. Innan eller i början av integrationen i gruppen definieras individuella problemställningar och mål, som sedan arbetas med gemensamt i gruppen. Grupperna är i regeln slutna, dvs. de består av fasta deltagare som genomgår grupprocessen från början till slut. I vissa fall visa sig dock halvöppna grupper vara mer praktikabelt, som jag erbjuder som alternativ. Här börjar och slutar varje deltagare när behandlingsmålet för hen är uppnått. Självklart råder sekretess kring vad som sägs i gruppen.

Fördelen med gruppterapin är att varenda deltagare får del av de andra deltagarnas mångsidiga erfarenheter, reaktioner och synpunkter, omväxlande med att deltagarna själv lyssnar till, reagerar på och reflekterar kring vad de andra deltagarna uttrycker. Interaktionen med de andra gruppdeltagarna ökar medvetenheten för problematiska beteenden och tankar kring sig själv, andra och situationen och ger möjlighet till att se nya perspektiv och lösningsvägar.

KBT_page2

KBT via video

KBT kan göras online via videosamtal. Behandlingen kan vara en blandning av fysiska och digitala besök men det går också att göra behandlingen helt digital. Vi kommer gemensamt överens om vad som passar dig bäst. Läs mer om videosamtal här.